top of page

Regulamin organizacyjny gabinetu

 

Regulamin obowiązuje od dnia 15 grudnia 2023

§1

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: Regulaminem) jest ustanawiany dla gabinetu Osteopomaga -  gabinet fizjoterapii i osteopatii, działającego pod firmą: Osteopomaga Anna Dalszewska, ul. Zakładowa 8a, 50 - 231 Wrocław, NIP: 6112618033 (dalej zwanego „Gabinetem”).

 2. Niniejszy Regulamin został przyjęty na podstawie art. 24 w związku z art. 23 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, (Dz.U.2023.991).

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Ustawy o działalności leczniczej oraz aktów wykonawczych do niej, a także ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2023.1545) oraz ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r., (Dz.U.2023.1213).

 

§2

 1. Regulamin określa w szczególności:

  1. a.Cele i zadania Gabinetu,

  2. b.Strukturę organizacyjną Gabinetu;

  3. c.Rodzaj prowadzonej działalności;

  4. d.Przebieg procesu udzielania świadczeń służących profilaktyce i promocji zdrowia z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń;

  5. e.Organizację wewnętrzną, zadania i zakres działalności poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w Gabinecie, w tym warunki współdziałania między nimi dla zapewnienia sprawności funkcjonowania 

  6. Wysokość opłat za udzielanie świadczeń służących profilaktyce i promocji zdrowia,

 1. Gabinet udziela świadczeń służących profilaktyce i promocji zdrowia w swojej siedzibie pod adresem ul. Zakładowa 8a, 50 - 231 Wrocław.

 1. Gabinet udziela świadczeń służących profilaktyce i promocji zdrowia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 21.00 oraz w soboty o godzinach ustalonych z Gabinetem.

 2. W Gabinecie usługi świadczone na rzecz pacjentów wykonywane są jedynie przez  fizjoterapeutów oraz osteopatów posiadających odpowiednie w tym zakresie wykształcenie oraz certyfikaty potwierdzające ich uprawnienia do wykonywania zawodu (dalej jako „Terapeuci”). 

 

§3

 1. Głównym celem Gabinetu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności służącej profilaktyce i promocji zdrowia, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

 1. Głównym zadaniem Gabinetu jest udzielanie świadczeń służących profilaktyce i promocji zdrowia z zakresu osteopatii, fizjoterapii oraz treningu medycznego.

 2. Świadczenia, o których mowa w pkt. 2 udzielane są w ramach pełnej odpłatności wg obowiązującego cennika.

 

§4

 1. Strukturę organizacyjną gabinetu tworzą następujące komórki organizacyjne:

  1. a.Gabinety osteopatyczne

  2. b.Gabinety fizjoterapeutyczne

 1. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie Gabinetem, kierownictwem oraz reprezentacją na zewnątrz jest Anna Dalszewska, zwana dalej „Koordynatorem”.

 

§5

 1. Gabinet Osteopomaga - gabinet fizjoterapii i osteopatii udziela odpłatnie świadczeń służących profilaktyce i promocji zdrowia. Świadczenia te obejmują w szczególności:

  1. a.konsultację specjalistyczną osteopatyczną

  2. b.konsultację specjalistyczną fizjoterapeutyczną

  3. c.trening medyczny

 2. Gabinet prowadzi również sprzedaż produktów w postaci ebooków, poradników oraz kursów dla pacjentów dotyczących ochrony, profilaktyki i poprawy stanu zdrowia.

 3. Czas trwania wizyty pacjenta to zawsze 50 min.

 4. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie, tj.:

  1. a.osobiście,

  2. b.za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich posiadających upoważnienie do kontaktu w imieniu pacjenta,

  3. c.telefonicznie,

  4. d.za pośrednictwem strony Internetowej www.osteopomaga.pl

  5. e.za pośrednictwem strony Internetowej www.znajdzgabinet.pl

  6.   mailowo za pośrednictwem adresu: osteopomaga@gmail.com

 1. W wyjątkowych wypadkach, w sytuacji kiedy pacjent kontaktuje się bezpośrednio z terapeutą, rejestracji może dokonać także Terapeuta poprzez swój profil na portalu www.zarejestrowani.pl wpisując wymagane dane pacjenta za pośrednictwem aplikacji.

 2. Pacjenci w celu rejestracji powinni podać swoje dane osobowe takie jak:

  1. a.imię i nazwisko

  2. b.datę urodzenia

  3. c.PESEL

  4. d.telefon

  5. e.email

  6.   adres zamieszkania

 3. W przypadku przyjścia pacjenta przed planowaną godziną wizyty, Terapeuta poprosi pacjenta o oczekiwanie na zwolnienie gabinetu w poczekalni znajdującej się na terenie Gabinetu.

 4. Na każdej pierwszorazowej oraz następnej wizycie Terapeuta przyjmujący:

  1. Wita pacjenta i osobiście zaprasza do gabinetu, 

  2. Potwierdza prawidłowość danych wpisu rejestracyjnego,

  3. Uzyskuje pisemną zgodę pacjenta na zebranie wywiadu medycznego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych pacjenta,

  4. Zbiera wywiad,

  5. Kieruje na ewentualne badania dodatkowe, jeśli ma wątpliwości co do kontynuowania leczenia w Gabinecie, 

  6. Przeprowadza diagnostykę fizjoterapeutyczną/osteopatyczną,

  7. Przedstawia możliwości postępowania terapeutycznego,

  8. Przeprowadza terapię dopasowaną do potrzeb pacjenta,

  9. Podsumowuje wizytę i daje zalecenia dla pacjenta,

 1. W przypadku prowadzenia terapii w postaci fizjoterapii wewnątrz waginalnej Terapeuta jest obowiązany pozyskać pisemną zgodę pacjenta na dokonanie zabiegu.

 2. W przypadku pacjentów ze znacznym stopniem ogólnego obciążenia chorobowego, wskazane jest posiadanie opinii lekarza prowadzącego, odnośnie możliwości zastosowania terapii.

 3. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach Terapeuta jest uprawniony do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego. Postawą odmowy może być m.in.: brak zgody na wykonanie świadczenia zdrowotnego, wątpliwości co do dobrowolności udzielonej zgody, czy też co do poczytalności Pacjenta, a w przypadkach stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia pandemią lub stanu pandemii, odmowa Pacjenta udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety czy zbadania temperatury ciała, albo też odmowa Pacjenta poddania się innej czynności lub podania informacji wymaganych w przepisach prawa.

 

§6

 1. Świadczenia służące profilaktyce i promocji zdrowia  mogą być udzielane po akceptacji warunków ich wykonania, a w szczególności ceny za świadczenie, przez pacjenta.

 2. Pacjent finansuje świadczenia ze środków własnych wg obowiązującego w Gabinecie cennika. 

 3. Świadczenia udzielane są pacjentom w najbliższym możliwym terminie lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności określonej w grafiku Terapeuty.

 4. Pacjent dokonuje opłaty w Gabinecie u Terapeuty świadczącego usługę zawsze po jej zakończeniu. Wyjątek stanowi wola pacjenta o zapłaceniu przed wykonaniem usługi.

 5. Opłata za usługę jest bezzwrotna i nie podlega negocjacji.

 6. Każdą uiszczoną opłatę należy nabić na kasę fiskalną i wręczyć pacjentowi paragon.

 7. W przypadku gdy pacjent chciałby otrzymać fakturę zawierającą nr NIP, zobowiązany jest o tym poinformować Terapeutę przed wystawieniem paragonu. Terapeuta zamieszcza nr NIP na paragonie przed jego wystawieniem, zgodnie z instrukcją kasy fiskalnej.

 8. Pacjenta ma możliwość uiszczenia opłaty gotówką, kartą płatniczą lub BLIK.

 

§7

 1. Koordynator jest komórką organizacyjną odpowiedzialną  za prowadzenie i zarządzanie grafikami pracy Terapeutów oraz ogólną koordynacją pracy Terapeutów.

 

§8

 1. Poszczególne komórki organizacyjne Gabinetu oraz osoby wykonujące pracę, bądź świadczące usługi w ramach gabinetu, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Gabinetu pod względem diagnostyczno - terapeutycznym  i administracyjno-gospodarczym.

 2. Współdziałanie komórek organizacyjnych odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta i pracownika.

 3. Gabinet oraz osoby udzielające w Gabinecie świadczeń służących profilaktyce i promocji zdrowia, mogą udzielić innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych ze stanem zdrowia pacjenta w przypadku gdy:

  1. a.pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,

  2. b.zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,

  3. c.obowiązujące przepisy prawa tak stanowią,

  4. d.zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie lekarzowi sądowemu;

  5. e.zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innemu lekarzowi lub uprawnionym osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

 

§9

 1. Każdy Terapeuta pracujący w Gabinecie prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających z usług służących profilaktyce i promocji zdrowia w systemie zarejestrowani.pl oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Terapeuta może udostępnić dokumentację pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

 3. Dokumentacja  medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie Gabinetu lub poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów bądź wyciągów, może zostać przesłana również drogą elektroniczną.

 4. Dokumentacja medyczna udostępniania jest bezpłatnie.

 

§ 10

 1. Pacjent ma prawo do:

  1. a.świadczeń odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, 

  2. b.informacji o swoim stanie zdrowia i wglądu w dokumentację medyczną dotyczącą jego terapii,

  3. c.wyrażenia zgody lub odmowy na udzielanie określonych świadczeń, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,

  4. d.intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,

  5. e.składania skarg i wniosków do Koordynatora Gabinetu. Odpowiedź na skargę lub wniosek powinna być udzielona w terminie do 30 dni.

 

§ 11

 1. W Gabinecie zabrania się:

  1. a.Zanieczyszczania gabinetu i terenu wokół.

  2. b.Picia alkoholu i palenia papierosów.

 

§ 12

 1. Zmian Regulaminu dokonuje Koordynator Gabinetu.

 1. Regulamin powinien znajdować się w miejscu łatwo dostępnym.

 2. Pracownicy  Gabinetu przy zawarciu umowy o pracę/zlecenie lub współpracę zostali zapoznani z treścią Regulaminu, nie wnoszą wobec niej sprzeciwu oraz zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień.

 

Regulamin został zatwierdzony przez:

 

Koordynatora Annę Dalszewską

bottom of page